logo
Shuru
Your city's app
download

മീനരാശി Rashi (Pisces Horoscope) - നാളത്തെ ജാതകം 24-February-2024

24 February, 2024
 • pisces
  മീനരാശി
  (D, Ch, Z, Th)
  • വികാരങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യം
  • ഭാഗ്യം
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
  • തൊഴിൽ
  • യാത്ര
  • വികാരങ്ങൾ
   ചന്ദ്രനോടുള്ള സൂര്യൻ്റെ എതിർപ്പ് ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരിക യാത്രയെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു, ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ നിന്ന് വ്യക്തതയും ശക്തിയും നേടുന്നതിന് ഈ ആത്മപരിശോധനാ കാലഘട്ടം സ്വീകരിക്കുക.
  • ആരോഗ്യം
   ഇന്ന് വൈകാരികമായി യോജിച്ചതായി തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തെ ക്രിയാത്മകമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നിങ്ങളോടും മറ്റുള്ളവരോടും സ്നേഹവും ദയയും വളർത്തിയെടുക്കുക. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർന്നുള്ള കാരണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും ക്ഷേമവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  • ഭാഗ്യം
   ഭാഗ്യം ഇന്ന് ഔദാര്യവും പ്രതിഫലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയാപ്രവൃത്തികളും നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ആഴങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയും അസ്വാഭാവികമായ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്കും അവസരങ്ങളിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം.
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
   ഇന്നത്തെ ഗ്രഹ വിന്യാസം ഉപയോഗിച്ച്, ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പുനർനിർവചിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ പരിചയക്കാരന് മുൻകാല ബന്ധങ്ങളെയും ഭാവി ആഗ്രഹങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കും. പ്രണയത്തിലെ സാഹസികമായ സാധ്യതകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറക്കുന്ന, ആവേശകരവും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ദർശനം ലക്ഷ്യമിടുക.
  • തൊഴിൽ
   പ്രൊഫഷണൽ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഉറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ സമാഹരിച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മത ഈ നിമിഷത്തിനായി നിങ്ങളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകളെ അമൂല്യമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കരിയർ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വൈദഗ്ദ്ധ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാനമായതിനാൽ ഈ അറിവ് ധൈര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുക.
  • യാത്ര
   ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വൈകാരികവും ആത്മീയവുമായ വളർച്ചയെ സാരമായി ബാധിക്കും. രക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുമായും ലോകവുമായും ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ തേടുക.

Frequently asked questions

 • Q.

  What element is Pisces associated with?

  A.

  Pisces is associated with the element of water, which represents emotions, intuition, and sensitivity.

 • Q.

  What are the personality traits of Pisces?

  A.

  Pisceans are known for being compassionate, imaginative, and intuitive. They have a strong connection to their emotions and are often empathetic. They can also be dreamy and sometimes tend to escape reality.

 • Q.

  What are Pisces' ruling planets?

  A.

  Pisces is ruled by Jupiter and Neptune. Jupiter represents expansion, growth, and good fortune, while Neptune represents spirituality, creativity, and imagination.

 • Q.

  What is Pisces' lucky number?

  A.

  Pisces' lucky number is 7.

 • Q.

  What are some compatible zodiac signs for Pisces?

  A.

  Pisceans are said to be compatible with other water signs, such as Cancer and Scorpio, as well as with earth signs, like Taurus and Capricorn.

 • Q.

  What career paths are ideal for Pisces?

  A.

  Pisceans tend to excel in creative or spiritual careers, such as music, art, film, or spiritual healing.

 • Q.

  What challenges might Pisces face?

  A.

  Pisceans can sometimes struggle with being too emotional or dreamy and may need to find grounding in reality. They may also struggle with setting boundaries and may need to learn to say no to others to protect their emotional well-being.

 • Q.

  कौन सी जन्मतिथि में पैदा हुए जातकों की मीन राशि होती है?

  A.

  19 फरवरी से 20 मार्च के बीच पैदा हुए लोगों की मीन राशि होती है।

 • Q.

  मीन राशि का संबंध किस तत्व से है?

  A.

  मीन राशि जल तत्व से जुड़ी है, जो भावनाओं, अंतर्ज्ञान और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है।

 • Q.

  मीन राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है?

  A.

  मीन राशि के जातक दयालु, कल्पनाशील और सहजज्ञ होने के लिए जाने जाते हैं। उनका अपनी भावनाओं से गहरा संबंध होता है और वे अक्सर सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। वे सपने देखने वाले भी हो सकते हैं और कभी-कभी असलियत से दूर भागते हैं।

 • Q.

  मीन राशि का स्वामी ग्रह कौन है?

  A.

  मीन राशि पर बृहस्पति और नेपच्यून का शासन है। बृहस्पति विस्तार, विकास और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नेपच्यून आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और कल्पना का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  मीन राशि का लकी नंबर क्या है?

  A.

  मीन राशि का लकी नंबर 7 है।

 • Q.

  मीन राशि के के लोगों के लिए सबसे बेहतर संगत और अनुकूल कौनसी राशि के लोग हैं?

  A.

  मीन राशि के लोग अन्य जल राशियों जैसे कि कर्क और वृश्चिक के साथ-साथ वृष और मकर जैसी पृथ्वी राशियों के लोगों के साथ संगत होते हैं।

 • Q.

  मीन राशि वालों के लिए कौनसा करियर आदर्श हैं?

  A.

  मीन राशि वालों के लिए रचनात्मक या आध्यात्मिक करियर जैसे संगीत, कला, फिल्म या आध्यात्मिक उपचार बेहतर करियर होता है।

 • Q.

  मीन राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

  A.

  मीन राशि के जातकों को कभी-कभी बहुत अधिक भावुक या स्वप्निल होने की प्रवृत्ति के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है। वे सीमाओं को निर्धारित करने में भी संघर्ष कर सकते हैं और उन्हें अपनी भावनात्मक भलाई की रक्षा के लिए दूसरों को ना कहना सीखने की जरूरत हो सकती है।