logo
Shuru
Your city's app
download

ധനു രാശി Rashi (Sagittarius Horoscope) - നാളത്തെ ജാതകം 29-February-2024

29 February, 2024
 • sagittarius
  ധനു രാശി
  (Bh, F, Dh)
  • വികാരങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യം
  • ഭാഗ്യം
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
  • തൊഴിൽ
  • യാത്ര
  • വികാരങ്ങൾ
   നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും പുതുക്കിയ ലക്ഷ്യബോധവും അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായ വ്യാഴം, ശോഭയുള്ള വശത്തേക്ക് നോക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ധനുരാശിയുടെ ചായ്‌വ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പോസിറ്റീവ് വീക്ഷണത്തോടെ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ ഈ വൈകാരിക ഉന്നമനം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക തത്ത്വചിന്തകൻ മുൻപന്തിയിലാണ്, ജ്ഞാനത്തോടും കൃപയോടും കൂടി വികാരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.
  • ആരോഗ്യം
   നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ഇന്ന് ക്ഷേമത്തിൻ്റെയും പോസിറ്റിവിറ്റിയുടെയും ബോധത്താൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തലിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ ശാരീരികക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വ്യാഴത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ രസകരവും സാഹസികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണിക്കുക; ഔട്ട്‌ഡോർ സ്‌പോർട്‌സിനോ നിങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വ്യായാമ സമ്പ്രദായം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനോ പറ്റിയ ദിവസമാണിത്.
  • ഭാഗ്യം
   ഇന്ന് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വളർച്ച, പഠനം, പര്യവേക്ഷണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ. വിദ്യാഭ്യാസം, യാത്രകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾക്കായി ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭരിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ശക്തമാണ്, ഇത് അസാധാരണമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
   ബുധൻ സെക്‌സ്റ്റൈൽ വ്യാഴ സംക്രമണം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വികാസത്തിൻ്റെയും ഒരു തരംഗമാണ്, ധനു രാശിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ദാർശനികവും ആഴത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളും പങ്കിട്ട സ്വപ്നങ്ങളും സ്പർശിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരു ആത്മീയ തലത്തിൽ കണക്റ്റുചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ സാഹസിക പദ്ധതികൾ പങ്കിടാനുമുള്ള ഒരു മികച്ച ദിവസമാണിത്. നിങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പകർച്ചവ്യാധിയായിരിക്കും, ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പരസ്പര ആവേശം വളർത്തുകയും ചെയ്യും.
  • തൊഴിൽ
   നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ, ഈ ട്രാൻസിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ദർശന ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ വലുത് മാത്രമല്ല, പ്രവർത്തനക്ഷമവുമാണ്, വ്യാഴത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിന് നന്ദി. വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരങ്ങളും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകളും പ്രതീക്ഷിക്കുക. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള താക്കോലാണ് ആശയവിനിമയം; നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹവും വ്യക്തതയും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്‌റ്റുകൾക്ക് പിന്തുണ കൂട്ടുകയും കാര്യമായ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും.
  • യാത്ര
   യാത്രകൾ ഇന്ന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കുന്നതോ പഠന അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതോ ആയ യാത്രകൾ. അത് ഒരു ഭാവി യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഈ അനുഭവങ്ങൾ സമ്പന്നമാക്കാൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക.

Frequently asked questions

 • Q.

  Which date of birth belongs to Sagittarius?

  A.

  Sagittarius is the zodiac sign of people born between November 22 and December 21.

 • Q.

  What element is Sagittarius associated with?

  A.

  Sagittarius is associated with the element of fire, which represents passion, enthusiasm, and creativity.

 • Q.

  What are the personality traits of Sagittarius?

  A.

  Sagittarians are optimistic, adventurous, and independent. They have a love for travel, learning, and new experiences. They are also honest and blunt. They can sometimes come across as clumsy.

 • Q.

  What are Sagittarius' ruling planets?

  A.

  Sagittarius is ruled by Jupiter, which represents expansion, growth, and good fortune.

 • Q.

  What is Sagittarius' lucky number?

  A.

  Sagittarius' lucky number is 9.

 • Q.

  What are some compatible signs for Sagittarius?

  A.

  Sagittarians are said to be compatible with other fire signs, such as Aries and Leo, as well as with air signs like, Gemini and Aquarius.

 • Q.

  What career paths are ideal for Sagittarius?

  A.

  Sagittarians tend to excel in careers that allow them to explore and learn, such as education, law, philosophy, or travel.

 • Q.

  What challenges might Sagittarius face?

  A.

  Sagittarians sometimes struggle with commitment, as they value their freedom and independence. They may also struggle with being too blunt or tactless in their communication with others.

 • Q.

  कौन सी जन्मतिथि में पैदा हुए जातकों की धनु राशि होती है?

  A.

  22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच जन्में लोगों की राशि धनु होती है।

 • Q.

  धनु राशि का संबंध किस तत्व से है?

  A.

  धनु अग्नि तत्व से जुड़ी राशि है, जो जुनून, उत्साह और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  धनु राशि के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है?

  A.

  धनु राशि के लोग आशावादी, साहसी और स्वतंत्र होते हैं। उन्हें यात्रा, सीखने और नए अनुभवों से प्यार है। वे ईमानदार और स्पष्टवादी भी हैं।

 • Q.

  धनु राशि का स्वामी ग्रह कौन है?

  A.

  धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो विस्तार, वृद्धि और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  धनु राशि का लकी नंबर क्या है?

  A.

  धनु राशि का लकी नंबर 9 है।

 • Q.

  धनु राशि के लोगों के लिए सबसे बेहतर संगत और अनुकूल कौनसी राशि के लोग हैं?

  A.

  धनु राशि के लोग अन्य अग्नि राशियों जैसे कि मेष और सिंह के साथ-साथ वायु राशियों जैसे मिथुन और कुंभ के लोगों के साथ संगत होते हैं।

 • Q.

  धनु राशि वालों के लिए कौनसा करियर आदर्श हैं?

  A.

  धनु राशि वाले जातक शिक्षा, कानून, दर्शन या यात्रा में बेहतर करियर बना सकते हैं।

 • Q.

  धनु राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

  A.

  धनु राशि के लोग कभी-कभी प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं।