logo
Shuru
Your city's app
download

വൃശ്ചികം Rashi (Scorpio Horoscope) - നാളത്തെ ജാതകം 05-March-2024

05 March, 2024
 • scorpio
  വൃശ്ചികം
  (N, Y)
  • വികാരങ്ങൾ
  • ആരോഗ്യം
  • ഭാഗ്യം
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
  • തൊഴിൽ
  • യാത്ര
  • വികാരങ്ങൾ
   നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സത്യവുമായി വിന്യസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വൈകാരിക ഭൂപ്രകൃതി ഇന്ന് ആത്മപരിശോധനയാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ആധികാരികതയ്‌ക്കായുള്ള ഈ വേട്ടയ്‌ക്ക് നിവൃത്തിയുടെയും വ്യക്തതയുടെയും ഒരു ബോധം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.
  • ആരോഗ്യം
   നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രാപഞ്ചിക സ്വാധീനം കൊണ്ട് കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. കെൽപ്പ് പോലെയുള്ള കടൽ പച്ചക്കറികൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ അസ്ഥികൂട വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ചർമ്മത്തിനും മറ്റും കാര്യമായ ഗുണം ചെയ്യും. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തെ ആസ്വാദ്യകരമായ പഠന പ്രക്രിയയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശ്യകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുക.
  • ഭാഗ്യം
   ഇന്ന് ഭാഗ്യം മൂല്യവത്തായ ഉൾക്കാഴ്ചകളുടെയോ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെയോ രൂപത്തിൽ പ്രകടമായേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും ആരോഗ്യവും. ജീവിതം നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ തുറന്ന മനസ്സോടെ സൂക്ഷിക്കുക.
  • സ്വകാര്യ ജീവിതം
   നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഉൾക്കാഴ്‌ചകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള വിലപ്പെട്ട അവസരം ഇന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ കണക്ഷനുകളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് മുന്നോട്ടുള്ള പാതയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സമ്മർദ്ദകരമായ ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഈ പര്യവേക്ഷണത്തിന് ബന്ധങ്ങൾ ആഴത്തിലാക്കാനും ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
  • തൊഴിൽ
   നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ ആകർഷിക്കാൻ ഉത്സാഹം മാത്രമല്ല; ഇന്ന്, അവർ പ്രത്യക്ഷമായ ഫലങ്ങളും നന്നായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ജോലിയും തേടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും സമഗ്രതയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം. അവരുടെ വിശ്വാസവും ആദരവും നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളുടെ ഉറച്ച തെളിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
  • യാത്ര
   യാത്ര ഉടനടി ചക്രവാളത്തിൽ ആയിരിക്കില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതും പുതിയ പഠനാനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതുമായ യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഉന്നമനവും പ്രചോദനവും നൽകും.

Frequently asked questions

 • Q.

  Which date of birth belongs to Scorpio?

  A.

  Scorpio is the wheel sign of people born between October 23 and November 21.

 • Q.

  What element is Scorpio associated with?

  A.

  Scorpio is associated with the element of water, which represents emotions, intuition, and creativity.

 • Q.

  What are the personality traits of Scorpio?

  A.

  Scorpios are known for being passionate, intense, and mysterious. They are also fiercely independent, loyal. They have a strong desire for power and control.

 • Q.

  What are Scorpio's ruling planets?

  A.

  Scorpio is ruled by both Mars and Pluto. Mars represents ambition, assertiveness, and passion, while Pluto represents transformation, rebirth, and deep inner growth.

 • Q.

  What is Scorpio's lucky number?

  A.

  Scorpio's lucky number is 8.

 • Q.

  What are some compatible signs for Scorpio?

  A.

  Scorpios are said to be compatible with other water signs, such as Cancer and Pisces, as well as with earth signs like, Taurus and Capricorn.

 • Q.

  What challenges might Scorpio face?

  A.

  Scorpios are known for their intense emotions, which can sometimes lead to possessiveness, jealousy, and obsessive behavior. They may also struggle with letting go of grudges and forgiving others.

 • Q.

  कौन सी जन्मतिथि में पैदा हुए जातकों की वृश्चिक राशि होती है?

  A.

  23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच पैदा हुए लोगों की राशि वृश्चिक होती है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि किस तत्व से संबंधित है?

  A.

  वृश्चिक राशि जल तत्व से जुड़ी है, जो भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व लक्षण क्या होते हैं?

  A.

  वृश्चिक राशि के लोग भावुक, तीव्र और रहस्यमय होने के लिए जाने जाते हैं। ये स्वतंत्र, निष्ठावान भी होते हैं। उनमें शक्ति और नियंत्रण की तीव्र इच्छा होती है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि का शासक ग्रह कौन है?

  A.

  वृश्चिक पर मंगल और प्लूटो दोनों ग्रह का शासन है। मंगल महत्वाकांक्षा, दृढ़ता और जुनून का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि प्लूटो परिवर्तन, पुनर्जन्म और गहन आंतरिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि का लकी नंबर क्या है?

  A.

  वृश्चिक राशि का लकी नंबर 8 है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सबसे बेहतर संगत और अनुकूल कौनसी राशि के लोग हैं?

  A.

  वृश्चिक राशि के लोग अन्य जल राशियों जैसे कर्क और मीन के साथ-साथ पृथ्वी राशियों जैसे वृष और मकर राशि के लोगों के साथ संगत होते हैं।

 • Q.

  वृश्चिक राशि के लिए कौन सा करियर आदर्श हैं?

  A.

  वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कानून प्रवर्तन, मनोविज्ञान, राजनीति या व्यवसाय प्रबंधन सबसे बेहतर करियर विकल्प होता है।

 • Q.

  वृश्चिक राशि वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

  A.

  वृश्चिक राशि के लोग अपनी तीव्र भावनाओं के लिए जाने जाते हैं, जो कभी-कभी ईर्ष्या और जुनूनी व्यवहार का कारण बन सकते हैं। उन्हें दूसरों को माफ़ करने और भूल जाने में समस्या होती है।